Stanovy spolku – Česká Compliance Asociace

Image Description

Základním účelem a posláním spolku je propagace a rozvoj odborné profese compliance s cílem stát se vedoucí institucí v oblasti rozvoje compliance v České republice a respektovanou autoritou v oblasti podpory implementace compliance jakožto prvku kontrolního systému řízení společností a organizací v České republice. 

 (v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

 Tyto Stanovy byly schváleny členskou schůzí spolku dne 10. 3. 2016

1, účel a předmět činnosti spolku

 1. Základním účelem a posláním spolku je propagace a rozvoj odborné profese compliance s cílem stát se vedoucí institucí v oblasti rozvoje compliance v České republice a respektovanou autoritou v oblasti podpory implementace compliance jakožto prvku kontrolního systému řízení společností a organizací v České republice.  Dále účelem spolku je organizovat odborné semináře, konference a setkání odborníků, podporovat vzdělávání a legislativní, metodickou a konzultační činnost v oblasti výkonu compliance.
 2.  Předmětem činnosti spolku k dosažení výše uvedeného účelu a poslání je zejména:

a) provozování internetového serveru www.complianceasociace.cz, případně jiného internetového serveru za účelem naplnění cílů sdružení; 
b) sdružování osob pracujících v oblasti compliance a příbuzných oblastech; 
c) poskytování informací o rozvoji oblasti compliance v České republice i v zahraničí; 
d) zpracování standardů při tvorbě a implementaci legislativy v oblasti rozvoje oblasti compliance; 
e) pořádání přednášek, odborných seminářů a konferencí se zaměřením na všechny sektory podnikání a jiných činností, při nichž je uplatňována funkce compliance s cílem zabezpečit vysokou úroveň znalosti expertů zabezpečujících výkon funkce compliance; 
f) poskytování vzdělávacích a konzultačních služeb; 
g)  poskytování legislativního a organizačního poradenství; 
h) vydávání odborných publikací a periodik; 
i) pořádání společenských a kulturních akcí; 
j) udržování a rozvíjení kontaktů, sdílení informací s podobnými spolky či asociacemi a oborovými organizacemi v České republice i v zahraničí; 
k) provozování vzdělávacího střediska.

2. Název spolku

 • Název spolku je :   Česká Compliance Asociace, z.s. 
 • Zkráceně :   ČCA

3. Sídlo spolku

 • Sídlem spolku je: „Praha“

4. Formy a vznik členství v spolku

 1. Členem spolku může být (i) fyzická osoba nebo (ii) právnická osoba (případně společně skupina právnických osob – členů koncernu), která má zájem podílet se na rozvoji a zkvalitňování odborné profese compliance a podpoře implementace compliance jakožto prvku kontrolního systému řízení společností a organizací v České republice.  

 2. Členství ve spolku se váže na člena spolku a nepřechází na jeho právního nástupce. Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jednoho či více jiných zástupců. 

 3. Čestné členství může udělit členská schůze spolku jednohlasnou volbou na návrh alespoň poloviny jejích členů významným osobnostem, které se zasadily o pozitivní přínos v oblasti compliance, práva, ekonomie, managementu nebo souvisejících oborech. K čestnému členství se vztahují stejná práva a povinnosti jako k řádnému členství ve spolku.

 4. Členství ve spolku vznikne splněním následujících podmínek: 
        a)  podepsáním Čestného prohlášení v případě právnické osoby (případně skupiny právnických osob – členů koncernu), jehož znění je dostupné na internetovém serveru spolku: www.complianceasociace.cz, a doručením podepsaného Čestného prohlášení výkonné radě spolku; 
        b)   doručením originálu výpisu z rejstříku trestů výkonné radě spolku v případě fyzické osoby;
        c)   přijetím za člena na základě schválení podané přihlášky výkonnou radou spolku. Přihlášku je možné podat elektronicky prostřednictvím internetového serveru spolku www.complianceasociace.cz nebo zasláním písemné přihlášky na adresu spolku.  O přihlášce rozhodne výkonná rada do 30 dnů od jejího doručení a o rozhodnutí písemně vyrozumí žadatele. Podrobná pravidla těchto přístupových kritériích uvedených v tomto článku 4. odst. 4 stanov stanoví na základě interního předpisu výkonná rada spolku. 
 5. Výši a splatnost členského příspěvku stanoví Příspěvkový řád spolku, který schvaluje výkonná rada spolku jakožto jeho statutární orgán. Příspěvkový řád spolku je uveřejněn na internetovém serveru www.complianceasociace.cz. 
 6. Výkonná rada vede seznam členů spolku.

5. Práva a povinnosti členů vůči spolku

 1. Na činnosti spolku se podílejí všichni jeho členové rovným dílem, nedohodnou-li se nebo nestanoví-li členská schůze jinak.
 2. Členové spolku jsou povinni se podílet na činnosti spolku a činit veškerá jednání ve prospěch spolku. Členové spolku jsou dale povinni dodržovat a uplatňovat Etický kodex compliance profesionála, jehož znění je uveřejněno na internetovém serveru spolku www.complianceasociace.cz, řádně platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu, dodržovat Stanovy spolku a další vnitřní pravidla, schválená a vydaná příslušnými orgány spolku.
 3. Členové spolku jsou oprávněni podávat návrhy a podílet se na veškerých rozhodnutích souvisejících s řešením záležitostí spolku, a zajišťovat a kontrolovat hospodaření spolku, vyžadovat si zápisy z členských schůzí, včetně příloh, k nahlédnutí.
 4. Každý člen má právo:
       a)   účastnit se členské schůze, vyjadřovat se ke všem projednávaným věcem a uplatnit na ní své hlasovací právo;
       b)    být volen do orgánů spolku;
       c)    předkládat členské schůzi a výkonné radě návrhy, stížnosti a dotazy, a
       d)    vyžadovat si zprávu kontrolní komise.  

6. Zánik členství ve spolku

 1. Členství ve spolku zaniká ztrátou způsobilosti k právnímu jednání člena spolku, vystoupením člena ze spolku nebo jeho vyloučením členskou schůzí spolku. Dále členství zanikne, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.
 2. Člen spolku může ze spolku kdykoliv vystoupit. K zániku členství dochází doručením písemného prohlášení člena o vzdání se členství výkonné radě spolku.
 3. Vyloučit člena ze spolku může výkonná rada na základě jednohlasného rozhodnutí, pokud došlo k závažnému porušení povinnosti vyplývající z členství ve spolku a člen nezjednal nápravu na výzvu spolku ani v přiměřené dodatečné lhůtě. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. 
 4. Čestné členství zaniká jednohlasným rozhodnutím členské schůze členů spolku na návrh výkonné rady.

7. Orgány spolku

 • Orgány spolku jsou:

                 a) členská schůze;
                 b) výkonná rada jako statutární orgán; 
                 c) kontrolní komise.

8. Členská schůze

 1. Nejvyšší orgánem spolku je členská schůze, kterou tvoří všichni členové spolku.
 2. Do působnosti členské schůze náleží zejména:
        a) příprava a schvalování jednacího řádu členské schůze;
        b) schvalování stanov spolku, jejich změn či dodatků;
        c) volba, odvolání a odměňování členů orgánů spolku;
        d) schvalování plánu a finančního rozpočtu spolku;
        e) schvalování ročního vyúčtování a roční účetní závěrky spolku;
        f) rozhodnutí o zrušení spolu s likvidací nebo o jeho přeměně;
       g) rozhodování o dalších otázkách spolku, pokud si členská schůze vyhradí rozhodování o nich nebo svěřují-li je stanovy do působnosti členské schůze. 
 3. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Pro přijetí rozhodnutí je vždy zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů spolku v době usnášení. Každý člen má jeden hlas. 
 4. Členská schůze může rozhodovat též per rollam. Hlasování per rollam probíhá písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) či prostřednictvím datové schránky. Návrh na rozhodování per rollam je zaslán jednotlivým členům e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu členů, písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v seznamu členů či datovou schránkou. Návrh musí obsahovat alespoň:
  1. návrh usnesení a jeho zdůvodnění,
  2. podklady potřebné pro jeho přijetí,
  3. údaj o lhůtě, ve které se má člen vyjádřit; tato činí 15 dní od doručení návrhu.

Vyjádření člena musí obsahovat den, měsíc a rok, kdy bylo učiněno a podpis člena na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. Při splnění těchto podmínek se vyjádření považuje za platné uplatnění hlasovacího práva v rámci hlasování členské schůze.

5. Členskou schůzi svolává výkonná rada spolku nejméně jednou za rok. Neučiní-li tak, je oprávněn ji svolat každý člen spolku. Termín, místo konání a program členské schůze je nutno oznámit písemnou pozvánkou nejméně 15 dnů předem.

6. O konání členské schůze se pořídí písemný zápis, který obsahuje průběh členské schůze, výsledky hlasování a přijatá i nepřijatá rozhodnutí. Zápisy o členských schůzích se uschovávají po celou dobu trvání spolku.

9. Výkonná rada

 1. Statutárním orgánem spolku je výkonná rada, kterou tvoří nejméně tři členové a nejvíce pět členů zvolených většinou hlasů členů přítomných na členské schůzi spolku na funkční období pěti let. 
 2. Členství ve výkonné radě zaniká:
  a) uplynutím funkčního období, přičemž zvolení je možné opakovaně;
  b) písemnou rezignací zaslanou výkonné radě nebo členské schůzi, je-li podávána současně rezignace více než jednoho člena výkonné rady;
  c) odvoláním člena většinou hlasů členů spolku přítomných na členské schůzi;
  d) ztrátou způsobilosti k právnímu jednání. 
 3. Výkonná rada je usnášeníschopná za přítomnosti většiny jejích členů. Výkonná rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech členů, není-li stanoveno jinak.  
 4. Výkonnou radu zastupují její členové samostatně. Pokud však svým jednáním překročí oprávnění výkonné rady nebo budou jednat v rozporu s rozhodnutím výkonné rady, odpovídají za takové své jednání vůči spolku nebo třetím osobám neomezeně.   
 5. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí dva členové výkonné rady svůj podpis. 
 6. Omezit působnost výkonné rady lze jen rozhodnutím členské schůze nebo stanovami, toto omezení však není účinné vůči třetím osobám. 
 7. Výkonná rada se schází dle potřeby, nejméně však jednou za šest měsíců.  
 8. Výkonná rada má pravomoci v rozsahu určeném těmito stanovami, zejména:
         a) přijímá svůj jednací řád;
         b) řídí vnitřní a vnější záležitosti spolku;
         c) rozhoduje o všech otázkách běžné činnosti spolku kromě těch, které jsou těmito stanovami nebo jejím rozhodnutím vyhrazeny členské schůzi;
         d) rozhoduje o přijetí nového člena spolku;
         e) rozhoduje o vyloučení člena ze spolku; 
         f) zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví;
        g) zajišťuje a kontroluje účelné a hospodárné čerpání a vynakládání finančních prostředků;
        h) rozhoduje o hospodaření s majetkem spolku;
         i) svolává členskou schůzi spolku;
         j) podává členské schůzi zprávy o všech záležitostech spolku;
        k) zajišťuje vyhotovení a uložení zápisu o konání každé členské schůze; a
         l) zřizuje poradní komise a volí jejich členy.

10. Kontrolní komise

 1. Kontrolní komisi tvoří nejméně dva členové a nejvíce čtyři členové zvolení většinou hlasů členů přítomných na členské schůzi spolku na funkční období pěti let. 
 2. Členství v kontrolní komisi zaniká:
         a) uplynutím funkčního období, přičemž zvolení je možné opakovaně;
         b) písemnou rezignací zaslanou členské schůzi;
         c) odvoláním člena většinou hlasů členů spolku přítomných na členské schůzi;
         d) ztrátou způsobilosti k právnímu jednání.
 3. Kontrolní komise:
         a) přijímá svůj jednací řád;
         b) provádí kontrolu hospodaření a účetních dokladů sdružení a předkládá o ní zprávu členské schůzi spolku;
         c) má oprávnění odpovídající rozsahu svých úkolů, zejména právo nahlížet do účetních dokladů spolku a vyžadovat vysvětlení od orgánů spolku;
         d) kontroluje dodržování obecně závazných právních předpisů a interních předpisů spolku a jeho jednotlivými členy.
 4. Kontrolní komise se schází dle potřeby, nejméně však jednou za šest měsíců.

11. Zásady hospodaření

 1. Předpokládaným zdrojem příjmů spolku budou evropské, státní i soukromé dotace a příspěvky, popřípadě též příspěvky členů, dary a podobně. Do šesti měsíců od registrace zřídí spolek běžný účet spolku.
 2. Se svým majetkem hospodaří spolek prostřednictvím statutárního orgánu v souladu se stanovami spolku.
 3. Za své závazky ručí spolek celým svým majetkem.

12. Zánik spolku

Spolek zaniká:

                 a) dobrovolným rozpuštěním nebo fúzí s jiným spolkem;
                 b) pravomocným rozhodnutím soudu České republiky o jeho zrušení.

13. Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí spolku.

Tento spolek plně nahrazuje dosavadní občanské sdružení Český Compliance Institut, přičemž právní poměry tohoto občanského sdružení založené a trvající přede dnem 10. března 2016 zůstávají zachovány i po 10. březnu 2016, a to vč. členství ve spolku.