Příspěvkový řád České Compliance Asociace

Image Description

Článek I – Výhody Základního členského příspěvku

Členství v České compliance asociaci („ČCA“) přináší členovi ČCA – fyzické/právnické osobě především následující výhody:

 •  souhrnné informace o nových trendech v compliance profesi prostřednictvím pravidelných e-mailových novinek a webových stránek;
 •  odborné publikace, z nichž vybrané tituly jsou všem členům v rámci členství poskytovány zdarma a ostatní za zvýhodněnou členskou cenu. ČCA zajišťuje odborný překlad vybraných titulů k širšímu zpřístupnění profesních znalostí a osvědčené profesní praxe v České republice;
 •  možnost účastnit se klubových večerů, fór, kulatých stolů a konferencí, kde jsou prezentovány nejzajímavější trendy v oblasti a profesi compliance;
 •  členské slevy na odborné kurzy a konference pořádané ČCA a spolupracujícími organizacemi;
 •  bezplatně obdržíte vybranou odbornou členskou literaturu;
 •  bezplatný přístup do členské sekce webových stránek ČCA a elektronické knihovny;
 •  můžete aktivně spolupracovat v jednotlivých odborných výborech a pracovních komisích;
 •  můžete předávat své zkušenosti, prezentovat své názory a odborné znalosti;
 •  s členstvím je spojeno i právo účastnit se členské schůze ČCA, vyjadřovat se ke všem projednávaným věcem a uplatnit své hlasovací právo, a také možnost být zvolen do orgánů ČCA a podílet se i tímto způsobem na rozvoji compliance profese;
 •  k nejcennějším výhodám členství na akcích ČCA patří networking.

Článek II – Výše základního členského příspěvku

 • Výše základního členského příspěvku na jeden kalendářní rok činí pro člena – fyzickou osobu částku ve výši 1.500,- Kč
 • Výše základního členského příspěvku na jeden kalendářní rok činí pro člena – právnickou osobu částku ve výši 15.000,- Kč. Tento členský příspěvek zahrnuje možnost účastnit se aktivit ČCA pro 1 -5 zaměstnanců právnické osoby.  V případě účastí 6. a dalšího zaměstnance se základní příspěvek navýší o 1.500,- Kč za každého dalšího zaměstnance.
 • Základní členský příspěvek se sníží o 50%, rozhodla-li Výkonná rada ČCA o přijetí za člena po 30. 6. kalendářního roku, za který má být příspěvek zaplacen.

Článek III – Čestný člen

 • Čestný člen není povinen hradit příspěvky.

Článek IV – Splatnost příspěvku

 • Příspěvek člena – fyzické osoby/právnické osoby je splatný do čtrnácti dnů od data vystavení faktury ze strany Výkonné rady ČCA pro nového člena – fyzickou/právnickou osobu. Výkonná rada příslušnou fakturu vystaví v návaznosti na její rozhodnutí o přijetí nového člena do ČCA.

Článek V – Zánik členství

 • V případě zániku členství člena – fyzického osoby/právnické osoby se příspěvek zaplacený v kalendářním roce, ve kterém členství zaniká, nevrací.

Článek VI – Oprávnění ke schvalování Příspěvkového řádu

 • Schválení Příspěvkového řádu ČCA, jeho změn a doplňků přísluší Výkonné radě ČCA.

Článek VII – Nabytí účinnosti

 • Toto znění Příspěvkového řádu ČCA nabývá účinnosti 10. března 2016.