Podmínky členství

Image Description

Kdo se může stát členem ČCA?

 • Členem České Compliance Asociace může být fyzická i právnická osoba, která má zájem podílet se na rozvoji a zkvalitňování odborné profese compliance a podpoře implementace compliance jakožto prvku kontrolního systému řízení společností a organizací v České republice. 
 • Pro účely výkonu členských práv a povinností zastupuje právnickou osobu její statutární zástupce, pokud si neurčila jinou fyzickou osobu jako svého zástupce.
 • Kromě osob působících v compliance profesi se mohou jako členové ČCA zapojit do její činnosti i zástupci profesí příbuzných a z akademické oblasti.
 • V odůvodněných případech může ČCA do svých řad přijmout jako čestné členy významné osobnosti, které se zasadily o pozitivní přínos v oblasti compliance, práva, ekonomie, managementu nebo souvisejících oborech.
 • Přijímání nových členů se uskutečňuje na základě písemné žádosti – Přihlášky, projednané a odsouhlasené Výkonnou radou asociace.
 • Čestné členství může udělit členská schůze asociace.

Povinnosti a práva členů ČCA

Členství v ČCA je podmíněno závazkem :

 •  dodržovat a uplatňovat Etický kodex compliance profesionála,
 • řádně platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu,
 • dodržovat Stanovy ČCA a další vnitřní pravidla, schválená a vydaná orgány ČCA. 

S členstvím je spojeno zejména právo :

 • účastnit se členské schůze ČCA,
 • vyjadřovat se ke všem projednávaným věcem a uplatnit na ní své hlasovací právo,
 • být volen do orgánů ČCA.

Výši členských příspěvků stanovuje Příspěvkový řád ČCA.