OBCHODNÍ PODMÍNKY A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Image Description

obchodní podmínky pro prodej vstupenek na vzdělávací akci Podzimní Compliance konference 2020 prostřednictvím internetového prodeje

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Česká Compliance Asociace z.s, se sídlem Nademlejnská 1086/14, 198 00 Praha 9, Hloubětín, IČ: 22812695, DIČ: CZ22812695 zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 21310, dále také jen „Organizátor“, vydává tyto obchodní podmínky. Obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na vzdělávací akci Podzimní Compliance konference 2020, která se koná 24. září 2020 v Praze.

II. PRODEJ VSTUPENEK

 1. Organizátor činí prostřednictvím svých webových stránek https://www.czech-ca.cz/ výzvu k podávání návrhů na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše specifikovanou vzdělávací akci. Ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ), se nepoužije.
 2. Za účelem objednávky vstupenek je nutné řádně uvést a odeslat všechny údaje potřebné pro provedení rezervace vstupenek.
 3. Zájemce o koupi vstupenky (dále jen „Zájemce“) podává objednávkou uskutečněnou prostřednictvím internetového rozhraní Organizátora, dostupného ze stránek https://www.czech-ca.cz/ návrh na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše specifikovanou vzdělávací akci (dále „Objednávka“). Přijetím Objednávky Organizátor vstupenku Zájemci zarezervuje.
 4. Odesláním Objednávky souhlasí Zájemce s těmito obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů​. Tyto obchodní podmínky tvoří dle § 1751 odst. 1 OZ součást obsahu smlouvy. Pokud si Organizátor a Zájemce domluví některé podmínky prodeje odlišně, např. v následné e-mailové komunikaci, mají odlišné podmínky přednost před obchodními podmínkami.
 5. Kupní smlouva o prodeji vstupenek je uzavřena akceptací Objednávky vstupenek Organizátorem, a to zasláním e-mailu s potvrzením ze strany organizátora na e-mailovou adresu uvedenou Zájemcem v Objednávce vstupenek.
 6. S ohledem na charakter vzdělávací akce a cenu vstupenky se Zájemce považuje za profesionála a nepovažuje se za spotřebitele ve smyslu § 419 OZ. Tudíž se neuplatní ustanovení na ochranu spotřebitele, zejména ustanovení § 1810 a násl. OZ.
 7. Kupní cenu je možno zaplatit převodem z účtu na základě vystavené zálohové faktury. V případě platby převodem je splatnost kupní ceny 10 dnů od data vystavení faktury. Po uhrazení ceny dle pokynů objednávkového systému zašle Organizátor Zájemci vstupenku e-mailem spolu s daňovým dokladem.
 8. Vstupenka je vázána na účastníka, fyzickou osobu, uvedenou Zájemcem v Objednávce vstupenky. Účastníka konference lze na jeho žádost změnit – žádost o změnu účastníka je možno bezplatně podat ​na zvláštní emailovou adresu konference konference2020@czech-ca.cz nejpozději dne 17. září 2020​.

III. CENA VSTUPENEK

 1. Cena jedné vstupenky v rámci nákupu pro člena Organizace je 3 999 Kč (bez DPH).
 2. Cena jedné vstupenky v rámci nákupu pro nečlena Organizace je 5 999 Kč (bez DPH). V případě zakoupení vstupenky nečlenem Organizace získává nečlen Organizace roční členství v Organizaci od 1.1.2020 do 31.12.2020 zdarma.
 3. Při nemožnosti účasti Účastníka na vzdělávací akci se zaplacená částka nevrací; tím není dotčeno právo změny účastníka, a to za podmínek uvedených v článku II těchto podmínek výše.
 4. V případě zrušení akce náleží Zájemci plná náhrada ceny vstupenek.

IV. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Na Zájemce a účastníky vzdělávací akce, kteří jsou fyzickými osobami, se vztahují Zásady ochrany osobních údajů Organizátora.
 2. Ochrana osobních údajů Zájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Zájemce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, firma, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní (dále jen „Osobní údaje“).
 4. Zájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů Organizátorem, a to pro účely realizace práv a povinností z Objednávky.
 5. Zájemce bere na vědomí, že je povinen uvádět správné a pravdivé osobní údaje a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Organizátora o změně ve svých osobních údajích.
 6. Zpracováním osobních údajů Zájemce může Organizátor pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.
 7. Osobní údaje poskytnuté pro účely Objednávky budou zpracovávány po dobu nevyhnutnou pro zajištění práv a povinností z realizace Objednávky.
 8. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 9. Požádá-li Zájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Organizátor povinen tuto informaci předat. Organizátor má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

V. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Zájemce souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Organizátora na elektronickou adresu Zájemce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Organizátora na elektronickou adresu Zájemce, a to po dobu pěti (5) let od konání akce.
 2. Zájemce souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Organizátora z Objednávky plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Zájemce, může Zájemce souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 17. srpna 2020 a vztahují se na koupě vstupenek na Podzimní Compliance konferenci 2020 od 17. srpna 2020.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
 3. Pro vztahy s mezinárodním prvkem se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti s těmito obchodními podmínkami a smluvních vztahů na základě nich uzavřených sjednává právo české. Soudy příslušné pro rozhodování sporů mezi smluvními stranami jsou soudy české.